2  από  3  
Περιγραφή
Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για την  EUROPA S-2000 με ανοξείδωτο οδηγό.
Roller with chrome steel bearings for  EUROPA  S-2000 with stainless steel rail.